przetargi
Pokaż dane kontaktowe

Bezpłatny wzornik

Warunki realizacji

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy zwroty rozumie się w sposób następujący:

1. Drukarnia: Atria Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielskiej 29, 43-200 Pszczyna, NIP6381809321, REGON: 243463230;
2. Zamawiający: Podmiot wskazany w ofercie cenowej, któremu udostępniono niniejsze Ogólne Warunki Umowy;
3. Produkty: produkty, które mają być wyprodukowane przez Drukarnię zgodnie z zamówieniem, przy czym postanowienia dotyczące „produktów” należy odpowiednio stosować również do usług;
4. Oferta cenowa (Oferta): oświadczenie Drukarni skierowane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, poczty lub doręczone osobiście, będące odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe Zamawiającego, obejmujące takie informacje jak: nakład, format, surowiec, kolorystykę, zakres prac, sposób pakowania, warunki dostawy (w tym miejsce dostawy oraz sposób transportu), cenę jednostkową, wartość zlecenia oraz sposób i termin zapłaty;
5. Zamówienie: oświadczenie o zleceniu wykonania Produktu, złożone przez Zamawiającego (na podstawie przedstawionej Oferty przez Drukarnię) i zaakceptowane przez Drukarnię w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Drukarnię wszystkich niezbędnych informacji, potrzebnych do stworzenia oaz zaakceptowania zamówienia, złożone do Drukarni za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, poczty lub doręczone osobiście, w którym Zamawiający akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Umowy, przy jednoczesnym wyłączeniu jakichkolwiek ogólnych warunków umów, wzorów umów lub regulaminów stosowanych przez Zamawiającego, którymi nie są związane Strony;
6. Umowa: umowa, w ramach której Zamawiający na podstawie zamówienia zamawia wytworzenie (oraz ewentualnie dostarczenie) produktu o określonej specyfikacji w Zamówieniu złożonym na podstawie przedstawionej oferty cenowej przez Drukarnię, zobowiązując się do odebrania wytworzonego produktu i zapłaty umówionego wynagrodzenia, a Drukarnia zobowiązuje się do wytworzenia Produktu (oraz ewentualnego dostarczenia Produktu w całości lub partiami na wskazane przez Zamawiającego miejsce).
7. Reklamacja: oświadczenie Zamawiającego skierowane do Drukarni za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: obsługaklienta@atriapolska.pl lub doręczone osobiście, lub nadane przesyłką poleconą na adres: Atria Polska, ul. Bielska 29; 43-200 Pszczyna, zawierające wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności wskazanie rodzaju niezgodności oraz sporządzone na „formularzu reklamacyjnym”, udostępnionym przez Drukarnię.

II. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Zawarcie Umowy następuje w wyniku złożenia Zamówienia stanowiącego akceptację bez zmian przez Zamawiającego oferty przygotowanej przez Drukarnię lub złożenie Zamówienia ze zmianami zaakceptowanymi przez Drukarnię w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
2.2 Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Produkcji oraz zgodzie Zamawiającego na związanie postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnymi na stronie www.atriapolska.pl

III. CENA

3.1 Ceny przedstawione w ofercie cenowej są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), innych podatków, danin, ceł. Do cen netto dodany zostanie podatek od towarów i usług (VAT), inne podatki, daniny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.2 Ważność oferty i podanych w niej cen przy wskazanej specyfikacji produkcyjnej ustalona jest na okres 7 dni od momentu przekazania oferty do Zamawiającego.
3.3 Ceny podane w ofercie mogą ulec zmianie, na skutek otrzymania przez Drukarnię ostatecznych wzorów zamówienia od Zamawiającego, mających wpływ na koszt produkcji w szczególności dotyczące rodzaju oraz ilości farb, podłoży oraz matryc użytych do produkcji.

IV. ZAMÓWIENIE

4.1 Termin realizacji Zamówienia albo jego gotowości do odbioru osobistego przez Zamawiającego, należy liczyć od momentu pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego soft proof albo proof. Terminy realizacji kształtują się odpowiednio, w zależności od rodzaju zamówienia tj.:

a) do 10 dni roboczych od momentu akceptacji projektu zamówienia dla owijek foliowych na butelki, etykiet samoprzylepnych i etykiet termokurczliwych w roli,
b) do 14 dni roboczych od chwili akceptacji projektu zamówienia dla etykiet termokurczliwych ciętych na sztuki,
c) od 4 do 6 tygodni od chwili akceptacji projektu zamówienia dla laminatów (w zależności od rodzaju laminatu),
d) od 6 do 8 tygodni od chwili akceptacji projektu zamówienia dla woreczków.

4.2 Terminy określone w pkt 4.1. mogą ulec przedłużeniu o nie dłużej niż 7 dni roboczych, w sytuacji zamówień opiewających na znaczne ilości.
4.3 Drukarnia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie nie dłuższym, aniżeli 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. Niezłożenie w tym terminie przez Drukarnię oświadczenia w formie właściwej dla Zamówienia uważa się za potwierdzenie prawidłowości.
4.4 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady lub błędy zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu zamówienia, które nie zostały poprawione przez Zamawiającego przed zaakceptowaniem przez niego projektu zamówienia. Koszty zmian lub dodatkowych wydruków ponosi Zamawiający według stawek stosowanych przez Drukarnię.
4.5 Zamawiający do czasu zaakceptowania projektu zamówienia jest uprawniony do dokonania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, trzech zmian w projekcie zamówienia, każda dodatkowa zmiana to koszt 100,00 zł

4.6 Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów pracy grafika związanych z obróbką projektów graficznych, które nie zostały zrealizowane w kwocie 100,00 zł netto.

4.7 W przypadku rezygnacji z zamówienia, po jego złożeniu oraz opłaceniu, Zamawiający ponosi koszt w wysokości 10% wartości zlecenia oraz 100% wartości polimerów.

V. DOSTARCZENIE PRODUKTU

5.1 Niezwłocznie po zakończeniu procesu wytwarzania produktu, Drukarnia przystąpi do sprawdzenia jakości produktu, a w przypadku jej pozytywnego zatwierdzenia, dokona pakowania produktu zgodnie z zamówieniem oraz powiadomi Zamawiającego o gotowości do wydania produktu lub jego przetransportowaniu w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.
5.2 Produkt powinien być dostarczony w ilości wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu dopuszczalnych odchyleń w ilości produktu w granicach wynoszących: +/- 10%.

VI. NORMY JAKOŚCI

6.1 Drukarnia nie udziela żadnych gwarancji co do jakości produktu, w tym co do przydatności produktu dla jakiegokolwiek celu. Wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi za wady produktu zostaje wyłączona w zakresie, w jakimi dotyczy wad produkcyjnych w granicach wynoszących 0,5-1 % zamówionej ilości.

VII. PŁATNOŚĆ

7.1 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania przedpłaty na poczet realizacji trzech pierwszych zamówień. Za dalsze zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Drukarni według szczegółowych ustaleń.

VIII. REKLAMACJE

8.1 Po otrzymaniu Produktu Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie podjąć działania sprawdzające w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia, jak również pod względem zgodności z umową / zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Drukarni w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Produktu co do ilości usterek, braków, niezgodnych cech jakości, wad Produktu. Zamawiający zadba o zminimalizowanie ewentualnych szkód wynikających z ujawnionych wad produktu. Zamawiający ma obowiązek zwrócić całość lub zakwestionowaną część przedmiotu Zamówienia wraz z etykietą Atrii Polska Sp. z o.o. do siedziby Drukarni, co jest podstawą do przystąpienia do rozpatrzenia reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji i jej uznaniu za uzasadnioną, Atria Polska Sp. z o.o. pokryje koszty dostarczenia reklamowanego Produktu z siedziby Zamawiającego do siedziby Drukarni.
8.2 Zakwestionowanie jedynie części wykonanego Zamówienia nie zwalania Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za część niezakwestionowaną na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy. Wady części dostarczonego Produktu nie uprawniają do reklamowania całości przedmiotu Zamówienia. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia Reklamacji, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych kosztów procedury reklamacyjnej. Niezależnie od trybu i czasu rozpatrywania zgłoszonej reklamacji Zamawiający ma obowiązek uregulować w terminie płatność wynikającą z faktury VAT za zrealizowane Zamówienie. Roszczenia z tytułu wad Produktu wygasają po upływie 3 m-cy od momentu gdy Zamawiający wszedł w posiadanie Produktu, bez względu na termin ujawnienia wady produktu. Po upływie tego terminu zgłoszenie reklamacyjne nie rodzi skutków prawnych.

IX. INFORMACJE POUFNE

9.1 Każda ze stron powinna zachować w tajemnicy informacje oznaczone jako poufne lub uważane za poufne z uwagi na ich charakter oraz ich nie wykorzystywać, kopiować lub udostępniać osobom trzecim, poza przypadkami, gdy jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z zamówienia. Informacje poufne wyrażone w formie ustnej lub pisemnej powinny być w chwili ujawnienia Stronie otrzymującej wyraźnie i jednoznacznie oznaczone lub w inny sposób jasno określone jako poufne przez stronę ujawniającą albo ujawnione lub podane wraz z dodaniem zastrzeżenia o ich poufności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Do zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków Umowy stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelka korespondencja powinna być prowadzona w języku polskim.
10.2 Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.3 W przypadku gdyby jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
10.4 Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania zamówienia pomiędzy Stronami rozwiązywane będą na drodze polubownej, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, poddane będą do rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego dla siedziby Drukarni.
10.5 Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi na stronie www.atriapolska.pl i uznaje je za wiążące względem siebie oraz nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
10.6 Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie Faktur VAT, za pośrednictwem drogi elektronicznej.
10.7 Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Atria Polska Sp. z o.o., korespondencji w tym dokumentacji dotyczącej zamówień oraz faktur VAT, drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.